ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák a Double
Eleven Kft. által történő értékesítések során alkalmazott eladási és szállítási
feltételek összességét. Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF Double Eleven Kft
weboldalán közzétételre került és az valamennyi Vevő számára a szerződéskötést
/ vásárlást megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelések leadásával
a Vevő magára nézve kötelezően elismeri az ÁSZF-ben foglaltakat.

A Double Eleven Kft mint nagykereskedő, lábbeli és ruházati
termékeket értékesít 
kizárólag szakmabeli viszonteladók  (továbbiakban: Vevő) részére. Jelen
kereskedelmi feltételek mindazon ajánlatokra, megrendelésekre, illetve
ügyletekre vonatkoznak, melyek során az Overgate Kft. a Vevő részére áru vagy
eszközértékesítést végez, szolgáltatást nyújt és a felek között létrejött egyéb
szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodtak meg.

A  Double Eleven Korlátolt
Felelősségű Társaság
(továbbiakban:
Nagykereskedő) adatai:

·        
Székhely: 1162 Budapest, Cibakháza utca 3.

·        
Adószám: 26593119-1-42

·        
Cégjegyzékszám: 01-09-333977

·        
Raktár és áruforgalom helyszíne:

1087 Budapest szállás utca  44-46 B-3A

·        
Bankszámlaszám: OTP 11708094-21458336

·        
Telefonszám:
+36 70 619 2935

·        
E-mail:
info@yesmile.hu

1. A szerződés tárgya

Nagykereskedő yesmile.hu valamint
yesmile.eu webcímen nagykereskedelmi (B2B) webáruházat (továbbiakban:
Webáruház) üzemeltet
, amelynek szolgáltatásai és termékei kizárólag magyarországi
székhelyű, szakmabeli viszonteladók és telepítők számára elérhetőek
(továbbiakban: Vevő). Jelen Általános Szolgáltatási és Vásárlási Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) a Webáruház működésére és használatára vonatkoznak.

A Webáruház használatával a Vevő és a Nagykereskedő között az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §
(4) bekezdése alapján online szerződés jön létre. Vevő lehet bejegyzett
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, akinek tevékenységi
körei között szerepel szakirányú műszaki tevékenység. Vevő ellen nem kezdődött
bíróság vagy más hatóság előtt olyan eljárás, mely korlátozná gazdasági
tevékenységét. Vevő a Kereskedőtől megvásárolt termékeket továbbértékesítési /
végfelhasználók részére beépítési, telepítési céllal szerzi be.

A webáruházban megjelenített termékek leírásában és
tulajdonságaiban, a fotóival és az elérhetőségével kapcsolatosan a téves
adatközlésből eredő esetleges hibákért vagy ebből eredő kárért nem vállalunk
felelősséget. A termékről közzétett leírások csak tájékoztató jellegűek, nem
minden esetben tartalmazzák az adott termék valamennyi tulajdonságát. A
feltüntetett képek helyenként csak illusztrációk. Nagykereskedő nem felelős a
Webáruház szolgáltatásainak megváltoztatásából, megszűntetéséből vagy
elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett kárért, például elmaradt
haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért. Amennyiben 
Nagykereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére,
különös tekintettel egy esetleges rendszerhiba miatt megjelenő “0”
forintos árra, akkor Nagykereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani,
hanem felajánlja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében Vevő
elállhat a vásárlási szándékától.

Nagykereskedő a Webáruház szolgáltatásait a vevő előzetes
értesítésének mellőzésével saját döntése alapján módosíthatja vagy megszűntetheti.
Nagykereskedő nem  felelős és kizár bárminemű kártérítési és kötbér
igényt, amelynek az alapja a termék bárminemű hibás működése, valamint a hibás
működésből eredően más vagyontárgyakban eredő kár vagy eredő elmaradt haszon. A
felelősség kizárása a Vevőt megillető szavatossági jogokat nem érinti.

Nagykereskedő fenntartja jogot a jelen ÁSZF egyoldalú
módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁSZF
módosításának elfogadását jelenti.

A szerződés keretében a Nagykereskedő és a Vevő közötti
kapcsolattartás és a tájékoztatás elsődleges módja az elektronikus levelezés,
az ezen a módon kapott értesítéseket a Vevő saját tartós adathordozóján,
visszakereshető módon tárolja.

A Webáruház működésére a magyar jog az irányadó, a Vevővel
történő kommunikáció során használt nyelv a magyar.

2. Regisztráció

A Webáruházban rendelés leadása kizárólag regisztrációt követően
lehetséges. A regisztrációval a Vevő kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét
és cselekvőképes személy, valamint vagy a saját, vagy az általa képviselt
gazdálkodó szervezet nevében, valós adatokkal regisztrál. A nem valós adatokkal
történő regisztrációt a Kereskedő előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen
megrendeléseket nem köteles teljesíteni. Vevő az általa megadott adatok
pontosságáért felelősséggel tartozik, azok valódiságát szavatolja.
Nagykereskedő a regisztráció jóváhagyása előtt jogosult a Vevő tevékenységi
körének ellenőrzésére a cégkivonatának megtekintésével. Vevő hozzájárul ahhoz,
hogy a regisztrációkor megadott adatait Nagykereskedő a viszonteladói
adatbázisában, valamint a számlázó programjában rögzítse.  

3. Ajánlat, árak,
megrendelés

Nagykereskedő a webáruházban, illetve az árlistákban közzétett
árakat érvényes ajánlatnak tekinti. Az árlisták az új árlista megjelenéséig
vannak érvényben. Vevőink a forgalomtól függően, egyedi megállapodás alapján a
listaárból kedvezményeket kaphatnak. A webáruházba történt bejelentkezés után a
megállapodott kedvezményes / egyedi vételár mindig a kiválasztott termék
mellett van feltüntetve és alap esetben készpénzes fizetésre vonatkozik.
Nagykereskedő megrendelést írásban, vagy a Webáruházon keresztül fogad el.

A termék(ek) megrendelési időpontjának azt az időpontot
tekintjük, amikor a megrendelés a Webáruházban rögzítésre kerül. A rögzített
megrendelésről Vevő e-mail-ben automatikus visszaigazolást kap a regisztrált
e-mail címre. Az automatikus visszaigazolás nem jelenti a Vevő ajánlatának
elfogadását. A benne szereplő vételár kizárólag az adott megrendelésre
vonatkozik. Fenntartjuk a jogot az automatikusan visszaigazolt megrendelés
visszautasítására részben vagy teljes egészében.

A megrendelhető termékek mennyiségét a Nagykereskedő nem
korlátozza, a rendelkezésre álló szabad készlet erejéig fogadja.

A rendelés a teljesítés megkezdéséig a Nagykereskedő
ügyfélszolgálatán keresztül írásban módosítható vagy lemondható. Megrendelt és
át nem vett termékek esetében a megrendelést nagykereskedő 5 munkanap
elteltével törölheti.

Nagy értékű és Vevőnek egyedileg beszerzendő termékek esetén
Nagykereskedő 20-100% foglalót kérhet. Ezek a megrendelések nem lemondhatóak.

A Nagykereskedő által
visszaigazolt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a beszállítók
teljesítésének függvényei. Amennyiben Nagykereskedő nem tudja Vevő
megrendelését teljesíteni, úgy erről köteles őt rövid határidőn belül
értesíteni.

4. Teljesítés

Nagykereskedő részéről a teljesítés a számla kiállításával, az
áru kiadásával egy időben történik. Ez a szerződés nem tekinthető írásba
foglalt szerződésnek, csak a Webáruház adatbázisában, mint megrendelés kerül
iktatásra és későbbiekben papír alapon nem elérhető. Nagykereskedő minden
esetben számítógéppel előállított, Vevő részére kiállított számlát készít.

A Vevő részéről a teljesítés a számla kiegyenlítésével történik
meg, melynek módja lehet készpénzes, bankkártyás, előre utalásos, utánvétes,
illetve egyedi megállapodás alapján átutalásos. Az átutalásos vásárlásnak
további speciális feltételei vannak, melyet a felek külön szerződésben
rögzítenek, melyeket jelen Általános Szolgáltatási Feltételek nem tartalmaznak
részletesen.

Fizetési határidő lejárta utáni tartozás esetén Nagykereskedőnek
jogában áll a Vevő időközbeni ajánlatkéréseit és megrendeléseit
visszautasítani. Késedelmes fizetés esetén Nagykereskedő késedelmi kamatot számíthat
fel Vevő felé, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első
napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

A fizetések csak azt követően válnak teljesítetté, amikor a
teljes, esetleg késedelmi kamatokkal és a késedelmes teljesítésre tekintettel
felmerülő költségekkel is megnövelt összeg a Nagykereskedő bankszámláján
rendelkezésre áll.

Vevő által átvett, de még teljes mértékben ki nem fizetett
termék tulajdonjoga a PTK rendelkezése szerint Nagykereskedőt illeti. Vevő a
tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a még teljes egészében ki nem
fizetett árut csak abban az esetben idegenítheti el, ha lehetővé teszi
Nagykereskedő számára, hogy a még ki nem fizetett áru ellenértéke fejében, a
Vevő tulajdonában lévő áruk, termékek tulajdonjogát egyoldalú nyilatkozattal
megszerezze, és az így szerzett ingóságokat birtokba vegye. Az így tulajdonba
kerülő áruk ellenértékét a Vevő könyveiben nyilvántartott beszerzési ár
határozza meg.

Vevő köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról
oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog
fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért, megsemmisüléséért vagy az
állagában bekövetkező bármely kárért Vevő kártérítési felelősséggel tartozik.
Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartása alatt Vevő a
terméket nem terhelheti meg, másnak fedezetül nem ajánlhatja fel. Amennyiben
Vevő nem teljesíti Nagykereskedővel szembeni kötelezettségét, úgy
Nagykereskedőnek jogában áll Vevőnek átadott termékeket, eredeti állapotában
visszakövetelni. A visszaszármaztatott árura Nagykereskedő jogosult Vevőnek
történt átadásától a visszaadásig bérleti díjat, valamint értékvesztést
felszámítani.

A szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének teljes
meghiúsulása esetén a Vevő késedelmi kártérítést vagy kötbért nem követelhet.
Mindennemű vis major (Pl. közlekedési és szállítási zavarok, tűz és vízkárok,
áradások, természeti katasztrófák, stb..) esetén Nagykereskedő mentesül a
teljesítési kötelezettség alól.

5. Házhozszállítás

Cégünk szerződött alvállalkozók (szállítmányozók, futárcégek)
segítségével vállalja termékeink házhozszállítását. Az alábbi árakon:

5,01 – 10,00 kg

1200 + ÁFA

10,01 – 15,00 kg

1400 + ÁFA

15,01 – 20,00 kg

1800 +ÁFA

25,01 – 31,50 kg

2200 + ÁFA

 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a kiszállítás díját a
Vevőre terheljük.

6. Szavatosság, jótállás

Az ÁSZF-ben meghatározott jótállás és a szavatosság a Vevő
törvényből eredő jogait nem érinti. Nagykereskedő által forgalmazott termékekre
a Polgári Törvénykönyv szavatossági, valamint a 151/2003.(IX.22.) Kormány
rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a Nagykereskedő által
vállalt jótállási idők és feltételek vonatkoznak.

Ha a termék hibás és van jótállás a termékre, akkor a Vevő azzal
szemben érvényesítheti a jótállási igényét, aki a jótállást a szerződésben
vállalta.

Nagykereskedő a megvásárolt termékekről Vevőnek külön jótállási
jegyet nem állít ki. A jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a termékre
vonatkozó kötelező jótállási és szavatossági jogokat. A Webáruházban, ha a
terméknél megtalálható a jótállási idő (garancia), akkor az együttesen
tartalmazza a külön törvény által meghatározott kötelező jótállási időt és a
Nagykereskedő által vállalt önkéntes jótállási időt is. Ahol nem szerepel
jótállási idő, azokra a termékekre a törvény által meghatározott jótállás
érvényes. A hónapokban vagy években megadott jótállási határidő a termék
átvételének napján kezdődik és a megadott időtartam elteltekor jár le.

Nagykereskedőnél érvényesítendő igény esetén a meghibásodott
terméket, a számlával és a részletes hibaleírással együtt a Nagykereskedő
telephelyére kell visszaszállítani. Nagykereskedő minden esetben fenntartja a
jogot, hogy egyedi döntése szerint vagy kijavítja a terméket, vagy az
eredetivel összemérhető csereterméket ad, vagy pedig visszatéríti a termék
vásárláskori vételára és az aktuális értéke közül az alacsonyabb összeget.
Csere esetén Nagykereskedő nem köteles a hibás terméket visszaadni.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény, ha a
hiba helytelen, rendeltetésellenes használatnak, a használati útmutatóban
foglaltak be nem tartásának, szakszerűtlen kezelésnek, nem jóváhagyott
átalakításnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen javításnak, helytelen
tárolásnak,elmaradt karbantartásnak, túlterhelésnek, elemi kárnak vagy vis
majornak tulajdonítható okokból keletkezett.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény a termék
azonosítását szolgáló jelölések, sorozatszám, címkék és feliratok
megrongálódása, utólagos javítása, olvashatatlansága vagy hiánya esetén,
valamint az alkatrészek a rendes, szokásos, mindennapi használatukból eredendő
természetes elhasználódás következtében történő kijavításra vagy cserére, ideértve
mindazon köznapi értelemben vett hibát is, amelyek a szokásos használtság
következménye.

7. Termék visszavétele

Termékek visszavétele kizárólag egyedi elbírálásunk alapján
történhet. Visszavétel iránti kérelem csak hibátlan, eredeti csomagolású termék
esetén jelezhető. Amennyiben ennek a feltételnek a termék megfelel, a terméket
cégünk visszavásárolhatja, azonban minden igényt egyedi esetként kezelünk.
Általános értelemben vett automatikus visszáru jogot nem biztosítunk.

8. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével
kapcsolatos fogyasztói kifogásait az eladó alábbi elérhetőségein terjesztheti
elő:

•             
Telefon:
+36 70 619 2935

•             
E-mail: 
info@yesmile.hu

Amennyiben az eladó és a viszonteladó között esetlegesen
fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi
jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a
fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni
a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását
követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A
fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint
illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:

https://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából
származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári
Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal
élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is
fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a
fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy
rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az
illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület
illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési
kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület
felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá
kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési
kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy
részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg
illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van
bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének
megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a
fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a
jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén
kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs
lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a
kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a
kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer
forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá
tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem
kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó
árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező
bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés
nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban
való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita
bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy
megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a
felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói
jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A
kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség
követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely
egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé
teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós
tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő
megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell

a.           
a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b.           
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett
telephelyét,

c.           
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett
kérelmezett testület megjelölését,

d.           
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok
bizonyítékait,

e.           
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással
közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f.            
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület
eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására,
illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem
került sor,

g.           
a testület döntésére irányuló indítványt,

h.           
a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak
másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként
hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz
elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos
bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez
csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető
el: 
https://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb
információ itt érhető el:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Területileg illetékes Békéltető Testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a
fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy
online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem
kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják
érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel
vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni,
igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt,
közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési
testületet.

Az Online vitarendezési platform itt érhető el.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a
platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési
fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további
feldolgozására nem kerül sor.

 

8. Szerződés aláírására jogosult személyek, egyéb ügyintézők

Nagykereskedő részéről szerződések aláírására Shan Xiaobi ügyvezető
jogosult. Rendelések felvételére bármely ügyfélszolgálaton dolgozó személy
jogosult.

Felek megállapodnak
abban, hogy egymás között az elektronikus levelezést írásos levélváltással
egyenértékűnek fogadják.