Az alábbi Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatóban („Tájékoztató”) foglalt rendelkezések szerint kezeli a www.yesmile.hu  és www.yesmile.eu domain alatt működő honlapon elhelyezett sütik és webjelzők által gyűjtött személyes adatokat.

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységek tekintetében adatkezelő:

Double Eleven Korlátolt Felelősségű Társaság  adatai:

·         Székhely: 1162 Budapest, Cibakháza utca 3.

·         Adószám: 26593119-1-42

·         Cégjegyzékszám: 01-09-333977

·         Raktár és áruforgalom helyszíne:
1087 Budapest szállás utca  44-46 B-3A

·         Bankszámlaszám: OTP 11708094-21458336

·         Telefonszám: +36 70 619 2935

·         E-mail:? info@yesmile.hu

·         Társaság vezető tisztségviselője: 
Shan Xiaobi ügyvezető

A Társaság nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, azonban a Társaság kinevezett adatkezelésért felelős munkatársat, akihez Ön bármely a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésével fordulhat. A Társaság adatkezelésért felelős munkatársnak a következő személyt nevezte ki és az adatkezelésért felelős munkatárs az alábbi e-mail címen és telefonszámon érhető el:

Társaság adatkezelésért felelős munkatársa: 
Shan Xiaobi

Társaság adatkezelésért felelős munkatársának e-mail címe: 
info@yesmile.hu

Társaság adatkezelésért felelős munkatársának telefonszáma: 
+36 70 619 2935

SÜTIK ÉS WEBJELZŐK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

A látogató a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobileszközén süti, illetve webjelző kerül elhelyezésre. Ha egyetért a süti, illetve webjelző elhelyezésével, akkor a felugró ablak nem fog többször megjelenni, ha ugyanazt a böngészőt használja, és a sütiket, illetve webjelzőket nem törölte. Ha nem ért egyet a süti, illetve webjelző elhelyezésével, vagy a korábban elhelyezett sütit, illetve webjelzőt törli, akkor a felugró ablak ismételten meg fog jelenni a böngészőben.

1. SÜTI

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag.

A Társaság webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobileszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Társaság webszervere részére. A Társaság webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó 4. pontban felsorolt adatokat szolgáltatja a Társaság webszervere részére.

2. WEBJELZŐ

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

3. ELHELYEZETT SÜTIK ÉS WEBJELZŐK TÍPUSA

A Társaság olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez a honlapon, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

4. SÜTIK ÉS WEBJELZŐK ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJA

A Társaság a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési körét; illetve, annak érdekében, hogy a honlap biztonságát javítsa. 

5. A TÁRSASÁG, ILLETVE HARMADIK FELEK HONLAPON ELHELYEZETT SÜTIJEI 

Név

Tartalom

Időtartam

PHPSESSID

Munkafolyamat azonosító

böngészési folyamat

_utma

Google Analytics

2 év

_utmb

Google Analytics

30 perc

_utmc

Google Analytics

böngészési folyamat

_utmt

Google Analytics

10 perc

_utmz

Google Analytics

6 hónap

6. SÜTIK ÉS WEBJELZŐK ELHELYEZÉSÉNEK TILTÁSA

Amennyiben a látogató a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

7. HARMADIK SZEMÉLYEK SZOLGÁLTATÁSAI BEÁLLÍTÁSAIRA ÉS LETILTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu.

8. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A Double Eleven KFT. Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke. A Társaság jogos érdeke, hogy tájékoztatást nyújtson szakmai partnerei részére a legújabb szakmai trendekről, technikákról, termékei biztonságos használatáról, műszaki paramétereiről és a termékekhez kötődő kereskedelmi feltételeiről.

Amennyiben Ön nem kíván további szakmai hírlevelet kapni a Double Eleven KFT. től, akkor jogosult a szakmai hírlevél küldésére vonatkozó adatbázisból kérni e-mail címe / postázási címe törlését, az info@yesmile.hu e-mail címre történő e-mail küldése útján, vagy a 1162 Budapest, Cibakháza utca 3.  szám alatti címre történő levél küldése útján.

3. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Adatait

 (ii) az Double Eleven KFT.. honlapjának szerverszolgáltatója a DotROLL KFT. (székhely :1148 Fogarasi út 3.-5. cégjegyzékszám: 0109882068; adószám: 13962982242), valamint

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

Valamint

(i) Double Eleven KFT.a csomagküldési szolgáltatását végző DPD Hungária Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci utca. (cégjegyzékszám: 01-09-888141; adószám: 13034283-2-41

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Double Eleven Kft. az Ön által megadott e-mail címet / postázási címet az adatbázisba történő felvétel időpontjától az Ön törlési kérelmének előterjesztéséig, illetve a szakmai hírlevél adatbázisból történő törlésig kezeli. Az Double Eleven Kft.. az Ön által megadott személyes adatokat törlési kérelme előterjesztése esetén automatikusan törli.

5. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

5.1 Az Double Eleven Kft.. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Double Eleven Kft.a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 A  Double Eleven Kft.Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a szakmai hírlevél adatbázisban szereplő e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor kérheti, hogy a személyes adatait az Double Eleven Kft.. a szakmai hírlevél küldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

6. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

6.1 HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Double Eleven Kft.től arra vonatkozóan, hogy a Double Eleven Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha az Double Eleven Kft.. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Double Eleven Kft.a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult az Double Eleven Kft..-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az Double Eleven Kft.. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Double Eleven Kft.indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Double Eleven Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) az Double Eleven Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Az Double Eleven Kft.. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Double Eleven Kft.re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Double Eleven Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha az Double Eleven Kft.nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön kérheti az Double Eleven Kft..-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Double Eleven Kft.a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Double Eleven Kft..-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Double Eleven Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5 TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Double Eleven Kft.. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Double Eleven Kft.nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

6.6 ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A Double Eleven Kft.tájékoztatja, hogy a személyes adatai kezelése nem automatizált módon történik, így Ön az adathordozhatósághoz való jogával a Double Eleven Kft..-nél nem élhet. 

7. JOGSÉRTÉS ESETÉN TEHETŐ LÉPÉSEK

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Double Eleven Kft.megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@yesmile.hu.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 
1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: 
+36 (1) 391-1400

Fax: 
+36 (1) 391-1410

·         E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.